Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Info om IB på svenska

IB är ett akademiskt program som passar dig vare sig du är samhällsvetare, naturvetare eller språkintresserad eftersom du väljer de ämnen som du är intresserad av. 

International Baccalaureate (IB) är tvåårigt, men vi lägger till ett förberedelseår, pre-IB. IB 1 och 2 är inte klasser i vanlig mening utan eleverna väljer sex ämnen bland de tretton som erbjuds, vilket gör att eleven går i olika grupper. Dessa blir oftast mindre än vanliga klasser, vilket är positivt ur pedagogisk synvinkel.

IB finns i ett tusental skolor utspridda i över hundra länder. Ökningen sedan sjuttiotalet har varit mycket snabb; 1995 var PB den nionde skolan i Sverige som beviljades linjen, idag finns trettio.

IB-studenter avslutar det tredje året med prov som skrivs under de tre första veckorna i maj. På norra halvklotet sitter eleverna och skriver exakt samma prov vid samma tid. Rättningen handhas av examinatorer över hela världen, bland annat i Jönköping (PB). Vi lärare sätter inte själva betygen på våra elever, vilket garanterar en så långt möjligt rättvis bedömning. Ca 25 % av betyget sätts dock av lärarna på skolan. För rättvisans skull ”övervakas” vi lärare av s k monitorer, som ser till att vi har rätt standard.

Varje ämne har egna mål, formulerade i en Subject Guide, där också kursplanen finns. Ett mål är att skapa ett livslångt intresse för de ämnen man läser. Den formella, ”byråkratiska” delen regleras i en stor dokument som heter AssessmentProcedures som innehåller alla bestämmelser och förordningar och uppdateras varje år. Det råder alltså en sträng centralisering för att skapa likvärdighet över världen. Regler som gäller i Kina gäller alltså även i Sverige.

En IB-examen öppnar dörrarna till universitet i ett hundratal länder, inkl. Sverige. IB-studenter är mycket uppskattade världen över för sina kunskaper och för sitt uppträdande. En IB-student får inte ett diplom enbart grundat på goda kunskaper, det krävs dessutom en god ”standing”, dvs sätt att vara, att uppföra sig på ett vänligt och ödmjukt sätt. För mer information hänvisas till vår folder och Guide to The International Baccalaureate Programme.

Mer information

Man väljer sex ämnen som man läser under två år. Båda åren läser man "kunskapsteori" -Theory of Knowledge - TOK - som man skall genomgå med godkänt resultat. Examensproven utformas av IB-organisationen och görs i maj det andra året. Kursen föregås av ett preparationsår.

Under första läsåret väljer elever vilka sex ämnen som de vill läsa på IB, från följande grupper.

 1. Bästa språk - Vi erbjuder svenska, engelska. Ibland andra också.
 2. Andra språk - Vi erbjuder engelska, franska, tyska, spanska och svenska
 3. Samhällsämnen - Vi erbjuder ekonomi, historia och psykologi
 4. Naturämnen - Vi erbjuder biologi, kemi och fysik
 5. Matte - Vi har olika nivåer på matte
 6. Här väljer elever ett ämne till, från grupp 2, 3 eller 4.

Ovanstående ämnen ska kombineras så att tre läses på högre och tre på lägre nivå. Dessutom ska eleven skriva en uppsats. - Extended ESSAY - på något av ämnesområdena, ett "specialarbete". Viss tid ska också ägnas åt "creativity action, service" - CAS.

Vart leder IB?

 1. IB är en internationellt erkänd studentexamen.
 2. IB är en examen som ger tillträde till universitetet i över hundra länder.
 3. IB undervisas i c:a 4964 skolor i 153 länder i världen.

År 1 är ett förberedelseår (PreIB) 
Å r 2 och 3 läser man sina sex examensämnen

Förkunskaper

 1. Grundskolans nionde år
 2. VILJA att LÄRA och utvecklas
 3. INTRESSE för STUDIER

Vem får söka?

Alla som har gått svensk grundskola med godkänt i alla ämnen, eller om man har läst utomlands och har motsvariga kunskaper. Vi har inga krav på kunskaper i svenska om man kan visa att man har en god studiebakgrund från ett annat land. Inträdesprov förekommer för alla sökande.

Upplysningar

Allyson Neuberg, IB Coordinator

Internationell information om IB

Den internationella oganisationen för IB har en egen webbplats: 
The International Baccalaureate Organisation World Wide Web sitelänk till annan webbplats


Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet