Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Info om IB på svenska

IB är ett akademiskt program som passar dig vare sig du är samhällsvetare, naturvetare eller språkintresserad eftersom du väljer de ämnen som du är intresserad av. 

International Baccalaureate (IB) är tvåårigt, men vi lägger till ett förberedelseår, pre-IB. IB 1 och 2 är inte klasser i vanlig mening utan eleverna väljer sex ämnen bland de tretton som erbjuds, vilket gör att eleven går i olika grupper. Dessa blir oftast mindre än vanliga klasser, vilket är positivt ur pedagogisk synvinkel.

IB finns i ett tusental skolor utspridda i över hundra länder. Ökningen sedan sjuttiotalet har varit mycket snabb; dock, snabbast torde den vara i Sverige, som sannolikt gått förbi Spanien som det IB-tätaste landet i världen med hänsyn taget till invånarantalet. 1995 var PB den nionde skolan i Sverige som beviljades linjen, idag finns trettio.

IB-studenter avslutar det tredje året med prov som skrivs under de tre första veckorna i maj. På norra halvklotet sitter eleverna och skriver exakt samma prov vid samma tid. Proven ställs samman i Cardiff i Wales. Rättningen handhas av examinatorer över hela världen, bl.a. i Jönköping (PB). Vi lärare sätter inte själva betygen på våra elever, vilket garanterar en så långt möjligt rättvis bedömning. Ca 25 % av betyget sätts dock av lärarna på skolan. För rättvisans skull ”övervakas” vi lärare av s k monitorer, som ser till att vi har rätt standard.

Huvudkontoret ligger i Genève. Varje ämne har egna mål, formulerade i en Subject Guide, där också kursplanen finns. Ett mål är att skapa ett livslångt intresse för de ämnen man läser. Den formella, ”byråkratiska” delen regleras i Vademecum som innehåller alla bestämmelser och förordningar. Det råder alltså en sträng centralisering för att skapa likvärdighet över världen. Regler som gäller i Kina gäller alltså även i Sverige.

En IB-examen öppnar dörrarna till universitet i ett hundratal länder, inkl. Sverige. IB-studenter är mycket uppskattade världen över för sina kunskaper och för sitt uppträdande. En IB-student får inte ett diplom enbart grundat på goda kunskaper, det krävs dessutom en god ”standing”, dvs sätt att vara, att uppföra sig på ett vänligt och ödmjukt sätt. För mer information hänvisas till vår folder och Guide to The International Baccalaureate Programme.

Mer information

Man väljer sex ämnen som man läser under två år. Båda åren läser man "kunskapsteori" -Theory of Knowledge - TOK - som man skall genomgå med godkänt resultat. Examensproven utformas av IB-organisationen och görs i maj det andra året. Kursen föregås av ett preparationsår.

Som bästa språk erbjuder PB svenska och engelska. Svenska läses och examineras på svenska.

I utbudet finns sedan:

 • Engelska, tyska, franska och spanska
 • Historia, ekonomi och psykologi
 • Biologi, fysik och kemi
 • Matematik
 • Ytterligare ett ämne ur grupp 2-4

Ovanstående ämnen ska kombineras så att tre läses på högre och tre på lägre nivå. Dessutom ska eleven skriva en uppsats. - Extended ESSAY - på något av ämnesområdena, ett "specialarbete". Viss tid ska också ägnas åt "creativity action, service" - CAS.

Vart leder IB?

 1. IB är en internationellt erkänd studentexamen.
 2. IB är en examen som ger tillträde till universitetet i över hundra länder.
 3. IB undervisas i c:a 3300 skolor i 141 länder i världen.

År 1 är ett förberedelseår (PreIB) 
Å r 2 och 3 läser man sina sex examensämnen

Förkunskaper

 1. Grundskolans nionde år
 2. VILJA att LÄRA och utvecklas
 3. INTRESSE för STUDIER

Vem får söka?

Alla som har gått svensk grundskola med godkänt i alla ämnen eller motsvarande kunskaper. Inträdesprov förekommer.

Upplysningar

Jeanette Green Hakeman, Studie- och yrkesvägledare
072 -241 84 49
jeanette.green-hakeman@jonkoping.se

Allyson Neuberg, IB Coordinator
036 - 10 54 76
allyson.neuberg@jonkoping.se

Internationell information om IB

Den internationella oganisationen för IB har en egen webbplats: 
The International Baccalaureate Organisation World Wide Web sitelänk till annan webbplats


Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet